EN | SE Kontakta oss

Incitamentsprogram

Teckningsoptionsprogram 2016/2019
Vid årsstämman 2016 beslutades att inrätta ett incitamentsprogram för bolagets anställda i form av ett teckningsoptionsprogram. Under programmet har 957 571 teckningsoptioner överlåtits, med en maximal utspädningseffekt om cirka 0,3 procent. Teckningsoptionsprogram 2016/2019 utgör inte ett IFRS 2 program.

Programmet omfattar samtliga anställda med undantag för vd och de befattningshavare som omfattades av det stay-on bonusprogram som implementerades 2015. Överlåtelse av teckningsoptionerna ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsetidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell. Tilldelning sker med högst 50 000 teckningsoptioner per anställd. 855 000 teckningsoptioner har överlåtits under andra kvartalet 2016 till 0,56 kronor per teckningsoption och 102 571 teckningsoptioner överläts i slutet av december 2016 till 1,05 kronor per teckningsoption. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juli 2019 till och med den 1 december 2019. Teckningskursen per aktie kommer att uppgå till 2,81 kronor. Deltagare i incitamentsprogrammet som per den 1 juni 2019 kvarstår i sin anställning inom BioInvent erhåller en stay-on bonus som motsvarar två gånger det belopp som investerades i teckningsoptionsprogrammet, dock högst 60 000 kronor.

 

Styrelseaktieprogram 2017
Vid årsstämman 2017 beslutades att inrätta ett styrelseaktieprogram för styrelsens ledamöter, innebärande att de styrelseledamöter som önskar delta i programmet tilldelas 45 procent av grundarvodet för styrelseuppdraget i form av aktier i BioInvent till ett antal som vid tilldelningstillfället värdemässigt motsvarar 45 procent av arvodet. Beslutet innefattar riktad emission av högst 900 000 teckningsoptioner (motsvarande cirka 0,3 procent av samtliga aktier och röster i bolaget) respektive godkännande av förfogande över teckningsoptionerna för att säkerställa bolagets åtaganden enligt programmet. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 juli 2018 och teckningskursen per aktie ska uppgå till aktiens kvotvärde (f.n. 0,08 kr).

Samtliga styrelseledamöter beslutade att delta i styrelseaktieprogram 2017.

 

Styrelseaktieprogram 2018
Vid årsstämman 2018 beslutades att inrätta ett styrelseaktieprogram för styrelsens ledamöter, innebärande att de styrelseledamöter som önskar delta i programmet tilldelas minst 45 procent och maximalt 100 procent av grundarvodet för styrelseuppdraget i form av aktier i BioInvent till ett antal som vid tilldelningstillfället värdemässigt motsvarar minst 45 procent och maximalt 100 procent av arvodet. Beslutet innefattar riktad emission av högst 2 000 000 teckningsoptioner (motsvarande cirka 0,6 procent av samtliga aktier och röster i bolaget) respektive godkännande av förfogande över teckningsoptionerna för att säkerställa bolagets åtaganden enligt programmet. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 juli 2019 och teckningskursen per aktie ska uppgå till aktiens kvotvärde (f.n. 0,08 kr).

 

Optionsprogram 2017/2020
Vid årsstämman 2017 beslutades att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett optionsprogram omfattande till ledning och andra nyckelpersoner, innefattande riktad emission av högst 7 117 000 teckningsoptioner (motsvarande cirka 2,0 procent av samtliga aktier och röster i bolaget) samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av bolagets åtaganden enligt programmet jämte säkring av sociala avgifter. Programmet innebär att deltagarna kan tilldelas maximalt 5 650 000 teckningsoptioner beroende på prestation och bolagets långsiktiga värdeutveckling. Varje option berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i BioInvent under perioden efter offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019 till och med den 15 december 2020. Teckningskursen per aktie kommer att uppgå till 3,00 kronor.

Anställda tjänar in 50 % av optionerna baserat på prestation avseende ettvart av verksamhetsåren 2017, 2018 respektive 2019 samt 50 % baserat på bolagets långsiktiga värdeutveckling under programmets löptid. Prestationskriteriet för deltagarna ska härvid vara detsamma som för utfallande lönebonus, som huvudsakligen är baserad på fastställda tekniska milstolpskriterier i projekt, kriterier för utvecklingen av projektportföljen samt andra förutbestämda kriterier hänförliga till verksamheten. Utfallskriteriet för bolagets långsiktiga värdeutveckling är att bolagets market cap ska vara minst tre gånger så stort under perioden 1 juli – 31 december 2019, beräknat som ett genomsnitt på samma sätt som lösenpriset, jämfört med market cap under mätperioden för bestämmandet av lösenpriset, beräknat på motsvarande sätt.

Intjäning för övriga nyckelpersoner sker med upp till 1/3 ettvart verksamhetsår 2017–2019 och ska baseras på styrelsens bedömning huruvida och i vilken utsträckning aktuell person har bidragit positivt till uppfyllandet av målen för det uppdrag som innehas av aktuell person samt till den allmänna utvecklingen av bolaget under respektive verksamhetsår.

Programmet har implementerats under tredje kvartalet och omfattar f.n. 10 personer. Under tredje kvartalet 2017 har BioInvent enligt villkoren för programmet emitterat 7 117 000 teckningsoptioner i BioInvent till dotterbolaget BioInvent Finans AB, som säkerhet för bolagets rätta fullgörande av leverans av aktier vid utnyttjande av optionerna samt likviditet för betalning av sociala avgifter. Tilldelning av 591 759 optioner har skett i januari 2018.